ignatiaansbidden.org. Tijdens deze retraite kun je diepgaand voorbereiden op de geboorte van Jezus. ‘Uit God geboren’ is de titel van de digitale adventsretraite 2017. Wat betekent dat eigenlijk? Een interview met Ben Frie SJ, die de retraite schreef."> ignatiaansbidden.org. Tijdens deze retraite kun je diepgaand voorbereiden op de geboorte van Jezus. ‘Uit God geboren’ is de titel van de digitale adventsretraite 2017. Wat betekent dat eigenlijk? Een interview met Ben Frie SJ, die de retraite schreef." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Uit God geboren

meld je aan voor de digitale adventsretraite 2017

gepubliceerd: zaterdag, 2 december 2017

De Advent komt eraan en zoals ieder jaar kan je in­schrij­ven voor de digitale advents­re­traite op ignatiaansbid­den.org. Tijdens deze retraite kun je diep­gaand voor­be­rei­den op de geboorte van Jezus. ‘Uit God geboren’ is de titel van de digitale advents­re­traite 2017. Wat betekent dat eigen­lijk?

Een inter­view met Ben Frie SJ, die de retraite schreef.

Wat heeft u in de retraite willen be­na­druk­ken?

‘God ervaren, ont­dek­ken en beleven. Ik heb ge­pro­beerd de menswor­ding van God voor een breed publiek toe­gan­ke­lijk te maken. Voor ie­der­een die niet per se ver­trouwd is met de erva­ring van het god­de­lijke. Te mid­den van alle kerstdrukte gaan we terug naar de bron.’

Neemt u ons eens mee op die reis.

‘Dat begint met stil wor­den. In het geraas van onze volle agenda’s en de dwang­ma­tig­he­den van sociale media, reik ik een paar moge­lijk­he­den aan om stil te wor­den. En, als het stil wordt, hoe je los kunt komen van de con­fron­ta­tie met het lawaai dat je in jezelf aantreft. Daar nemen we een week de tijd voor, want zon­der stilte kun je niet luis­te­ren.’

En dan start het avontuur?

‘De tweede week heeft als thema: bewe­ging. Als je het kerst­ver­haal leest, zie je dat alles steeds in bewe­ging is. Mensen staan op, wor­den wakker, bezoeken familie, gaan op reis. Per­ma­nent bewegen en weggejaagd wor­den. Dat zie je later ook in het leven van Jezus, die is alsmaar in bewe­ging. Durf jij de bewe­ging aan die God op gang brengt wanneer je begint met hem te zoeken? Want God ont­moe­ten en rus­tig blijven wie je bent, dat is een tegen­spraak. Als God zich toont, gebeurt er iets met je. Hij haalt je weg uit de ver­trouwende dingen. Ik krijg er het beeld bij van het stil­staande vennetje in een bos waarin ik een keer ben wegge­zakt. De stank ervan was gigan­tisch. God maakt wat vastzit, stil­staat, verstrikt is geraak los. Zodat je kunt herzien en herleven.

Is dat niet spannend?

‘Wij hoeven voor God niet bang te zijn. Hij gaat mis­schien roeren in ons leven, dingen in bewe­ging zetten, maar alleen opdat wij groeien. Dat moet je wel willen. Maar als je zegt: God ik wil naar u luis­te­ren, dan moet hij ook iets kunnen zeggen.’

Waar gaat de derde week van de retraite over?

‘Onein­dig­heid voelen. Dat gaat over spiri­tua­li­teit, over inner­lijk­heid, over gees­te­lij­ke leven. Met teksten, gebedssug­ges­ties en citaten probeer ik iets aan te reiken waardoor je gaat voelen dat het leven dieper, groter en ruimer is dan je mis­schien gewend bent. Wij dragen een geheim in ons en geven daar te weinig aan­dacht aan. Dat geheim kun je ont­dek­ken en tevoorschijn laten komen. Niet in eerste instantie om aan dat geheim te werken, maar door mijn mond te hou­den en te horen en te zien dat het in mij gebeurt. Dat er een relatie is met de Eeuwige, de Ene. Daardoor kun je geraakt wor­den, op een dieper niveau dan bij­voor­beeld een schil­derij je kan raken. Een ont­moe­ting met een geheel eigen inner­lijk­heid die zo geaard is dat je voelt: dit gaat over God.’

‘Daar raak je aan de kern van kerst. Want die ongrijp­ba­re God komt ons zo nabij. De boze, vechtende, jaloerse goden die we kennen uit de ge­schie­de­nis, wor­den een God die men­se­lijk nabij is. En dat met zo’n kracht en schoon­heid dat het je hele leven optilt. Zoals in Maria’s magnificat.’

Is dat uit God geboren' wor­den? 

Kijk naar het verhaal van Abraham en zijn stokoude vrouw Sarah. Waar jij denkt dat leven niet meer moge­lijk is, daar laat God zien kan hij leven geven. Daar kijken we in de vierde week naar. Nikodemus vraagt: Kan een mens opnieuw geboren wor­den? Jezus neemt de man niet kwalijk dat hij hem niet begrijpt. Maar uit water en geest kun je opnieuw geboren wor­den. Wie zich met dat geheim inlaat kan boven zijn mens-zijn uitgetild wor­den. Door­heen droevenis naar vreugde, groots­heid en schoon­heid gaan. Niet omdat jij dat zelf allemaal or­ga­ni­seert, maar van Godswege. Wij scheppen ons­zelf niet. Deemoe­dig en een­vou­dig laat Maria toe dat het in haar gebeurt, Jozef legt zich neer bij de situatie, de her­ders snappen er niets van en toch gaan ze mee in het verhaal. Zo kan God in ons geboren wor­den.’

Vieren we met Kerst de geboorte van Jezus, 2000 jaar gele­den, of zijn geboorte nu, in ons?

‘Het is niet zo dat wij de ver­jaar­dag van Jezus gaan vieren. Zijn geboorte is een actuele gebeur­te­nis. Het heil herhaalt zich. Jezus wordt in ons geboren: van bedroefd wor­den wij opgewekt, van duister gaan wij naar licht, van dood naar leven. Die geboorte kunnen wij beleven door ons met het Kerst­ver­haal in te laten. Wij zijn die her­ders en die wijzen. En gaan Maria en Jozef op stap, ga met ze mee. Wees onder­deel van hun reis. En kijk dan: wat gebeurt er met mij?’

Deelnemen?

De deel­ne­mers aan de advents­re­traite ont­van­gen elke dag een e-mail met gebeds­ma­te­riaal: een bijbel­tekst met gebedssugesties en geloofsimpulsen. Hiermee kan je dage­lijks wat tijd uittrekken voor gebed thuis, in een kapel of kerk, op de bus of de trein, enz.

Als deel­ne­mer wordt je ook uit­ge­no­digd om je erva­ringen te delen en er wor­den hiertoe op ver­schil­lende plaatsen uit­wis­se­lings­groepjes geor­ga­ni­seerd:

Van harte aan­be­vo­len!