Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Gaat U mee met hulpbisschop J. Hendriks naar Lourdes!

Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september

gepubliceerd: zaterdag, 26 mei 2018

Van dins­dag 11 t/m zon­dag 16 sep­tem­ber zal Mgr. J. Hendriks vanuit ons bisdom een bede­vaart naar Lourdes be­ge­lei­den met het vliegtuig.

De Lourdes­groep Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam begeleidt al meer dan 20 jaar bede­vaart­reizen naar Lourdes, in samen­wer­king met het ‘Huis van de Pelgrim’. De groep bestaat uit vrij­wil­li­gers en ver­zorgsters die voor u vele hand en span­diensten ver­rich­ten tij­dens de reis en in Lourdes. De bede­vaart­reis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond; de combinatie van ouder met zoon of dochter kan heel bij­zon­der zijn. Deel­ne­mers die extra zorg nodig hebben kunnen in het zorgho­tel ver­zorgd wor­den door onze eigen Neder­landse vrij­wil­li­gers van het ‘Huis van de Pelgrim’.

Het vliegtuig vertrek vanaf Maastricht Airport, maar er wor­den vanuit Noord Holland bussen ingezet naar Maastricht.

Tijdens de bede­vaart naar Lourdes wordt U een volle­dig ver­zorgd pro­gram­ma aangebo­den. U kunt deelnemen aan vie­rin­gen, pro­ces­sies, ver­die­pings­mo­menten, wan­de­lin­gen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën.

Voor aanvullende in­for­ma­tie, bro­chu­re en opgave belt U met reisleidster Joke Hoekman, of diaken Philip Weijers. Bezoek ook onze web­si­te www.lourdes­groep.nl, daar treft u ook het aanmeld-formulier aan.

Cliënten bij Zorgverzeke­raar CZ kunnen onder voor­waar­den in aanmer­king komen voor een flinke kor­ting op de reissom. Meer in­for­ma­tie hierover bij Joke Hoekman.