Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

‘Gaudete et exsultate’ - Wees blij en juich

vanaf 15 augustus beschikbaar in het Nederlands

gepubliceerd: zaterdag, 4 augustus 2018

De Neder­landse vertaling Gaudete et exsultate, de exhor­ta­tie (brief) van paus Fran­cis­cus over de roe­ping tot hei­lig­heid is uit: Wees blij en juich. Het is een prach­tig boek­werkje waar de vreugde, eenvoud en tege­lijker­tijd de rijkdom van ons geloof van afspat. Van harte aan­be­vo­len!

Verwacht hier geen traktaat over hei­lig­heid met de­fi­ni­ties en analyses die dit be­lang­rijke thema helpen begrijpen, noch een bespre­king van de ver­schil­lende moge­lijk­he­den om te groeien in hei­lig­heid, schrijft paus Fran­cis­cus in zijn korte inlei­ding op de exhor­ta­tie. Mijn be­schei­den bedoeling is om de oproep tot hei­lig­heid opnieuw te laten klinken en ingang te doen vin­den in onze tijd, met al zijn risico’s uit­dagingen en kansen. Want de Heer heeft ieder van ons uitgekozen om ‘heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in Liefde’ (Ef 1,4).

Be­stel­len?

Deze uitgave in de serie Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie van het Se­cre­ta­riaat voor het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) in samen­wer­king met uit­ge­ve­rij Adveniat verschijnt half au­gus­tus, kost € 15,- inclusief verzend­kos­ten.

Be­stel­len kan via het bisdom Breda: 076 - 522 34 44, dage­lijks tele­fo­nisch bereik­baar tot 12.30 uur.

Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volle­dige adresge­ge­vens (zoals hier­on­der). Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda. U kunt voor het be­stel­len ook onderstaand bestel­for­mu­lier printen en ingevuld retourneren:

 

——————————————————————————-

Ja, ik wil Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie deel 1 2018 be­stel­len.

Prijs € 15,00 per stuk, inclusief verzend­kos­ten, excl. be­han­de­lings­kos­ten à € 1,10.

Naam:

 

Straat:

 

Post­co­de: Plaats:

 

Aantal exemplaren:

 

E-mail­a­dres:

 

IBAN Bank­num­mer:

 

In een gefran­keerde envelop sturen naar: Bisdom Breda, Postbus 90.189 4800 RN Breda