Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Maria-ten-hemelopneming - 15 augustus 2019

Eucharistieviering om 10.00 uur in de Pauluskerk

gepubliceerd: zaterdag, 10 augustus 2019

Graag geven we je een beetje in­for­ma­tie over het ontstaan van dit feest. Over het over­lij­den en ver­vol­gens met lichaam en ziel opgeno­men wor­den in de hemel van Maria zijn ver­schil­lende verhalen in omloop die uit de ker­ke­lijke traditie afkoms­tig zijn. In de Bijbel wordt er niet over ge­schre­ven. Maria zou ergens tussen 36 en 50 n.Chr. zijn overle­den.

Volgens een bepaalde traditie waren alle apos­te­len hierbij aanwe­zig, behalve Tomas. Toen deze aankwam was Maria's lichaam al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Tomas in zijn eentje haar graf. Tomas zag toen de ten­hemel­op­ne­ming van Maria.

Na het concilie van Efeze (431), waar Maria de titel "Moeder van God" kreeg toe­bedeeld, kende de Maria­ver­ering een sterke opgang. De oudste feesten 'Maria Bood­schap' en de 'Opdracht in de tempel' waren nog vooral op Christus zelf gericht. Later ontston­den feesten waarbij Maria als heilige werd geëerd: 'Maria Geboorte' en 'Maria-Ten­hemel­op­ne­ming'. Dit laatste werd in 582 door keizer Mauricius offi­cieel in Byzantium inge­voerd. Op 15 au­gus­tus werd voor die tijd al de ver­jaar­dag van de kerk­wij­ding van een aan Maria toegewijde basiliek op de weg tussen Betlehem en Jeru­za­lem gevierd. Rome nam het feest over in de zevende eeuw.

Het is een hoog­feest in de Kerk. Dit betekent dat het ook op zon­dag kan gevierd wor­den en dat het beschouwd wordt als een ‘verplichte’ feest­dag. Daarom hebben som­mi­ge lan­den die dag vrijaf. In ons land is dit niet zo.  

Toch willen we een oproep doen om - in de mate van het moge­lijke - die dag deel te nemen aan de eucha­ris­tie­vie­ring van 10.00 uur in de Paulus­kerk.