Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vox Laudans de ruimte in / Vakantietijd

gepubliceerd: maandag, 10 juni 2013
Vox Laudans de ruimte in / Vakantietijd
(foto: NASA)

Uw koor staat al in een ruimte boven in de kerk maar gaat nu ook let­ter­lijk de lucht in dankzij de nieuwe web­si­te van de St. Pancratius­paro­chie. Welkom in dit nieuwe feno­meen.

Dat wil niet zeggen dat wij andere werken gaan uit­voeren maar u kunt nu in­for­ma­tie oproepen over onze ac­ti­vi­teiten via uw laptop, com­puter etc. en kunt ook anderen hierop attent maken. Wij zullen proberen onze gegevens zo actueel moge­lijk te hou­den.

In ver­band met de vakantie­tijd zal de laatste Eucha­ris­tieve­ringen die wij ver­zorgen op zon­dag 7 juli zijn. Wij her­vat­ten onze weke­lijkse repe­ti­tie op vrij­dag­mid­dag 16 au­gus­tus en ver­zorgen de zang weer op zon­dag­mor­gen 18 au­gus­tus.

Ver­ster­king

Na de vakantie­pe­rio­de berei­den wij ons weer voor op de feest­da­gen en wat zou het dan pret­tig zijn als er eens pa­ro­chi­anen zijn die op deze uit­no­di­ging zou­den ingaan ons te komen ver­ster­ken. Bij bij­zon­dere gelegen­he­den prijst u ons let­ter­lijk de hemel in maar wij kunnen dat alleen doen met mede­wer­king van leden van bevriende koren en die zijn niet altijd be­schik­baar.

Laat ons a.u.b. niet alleen dobberen. De repe­ti­tie is op vrij­dag van 13.30 – 15.30 uur in uw verwarmde kerk. Namens alle leden van het koor wensen wij u een fijne vakantie toe!

Jan Vermist, se­cre­ta­ris