Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Fusie parochies komt dichterbij

gepubliceerd: zaterdag, 24 augustus 2019
Fusie parochies komt dichterbij

Al jaren lang is er overlegd over een fusie van alle pa­ro­chies in Am­ster­dam Nieuw-West. Vorig jaar heeft het bestuur van het samen­wer­kings­ver­band in goed overleg met de bis­schop, besloten dat per 1 januari 2020 de pa­ro­chies van de Vier Evan­ge­listen, het Nieuwe Verbond, de Pancratius en de Marcus zullen opgaan in één nieuwe pa­ro­chie, onder de naam van de Vier Evan­ge­listen.

De vonk van ons geloof

Al jaren lang is er overlegd over een fusie van alle pa­ro­chies in Am­ster­dam Nieuw-West. Vorig jaar heeft het bestuur van het samen­wer­kings­ver­band in goed overleg met de bis­schop, besloten dat per 1 januari 2020 de pa­ro­chies van de Vier Evan­ge­listen, het Nieuwe Verbond, de Pancratius en de Marcus zullen opgaan in één nieuwe pa­ro­chie, onder de naam van de Vier Evan­ge­listen.

Bestuur­lijk betekent dit dat de be­stuurs­le­den van de vier pa­ro­chies, verenigd in de Personele Unie, het bestuur van één pa­ro­chie gaan vormen, name­lijk dat van de Vier Evan­ge­listen. In deze naam klinken de namen van de pa­ro­chies van de Paulus, Lucas en Marcus nog enigszins door. Toch zal alles in de ko­men­de jaren anders wor­den. Nu ook de voor­ma­lige pa­ro­chies van de Paulus en Lucas samen zijn gegaan, ont­staat er voor geheel Nieuw-West een stevige basis voor de instand­hou­ding en ver­dere ont­wik­ke­ling van ons katho­lie­ke leven. Ook in de Paulus­kerk is het een en ander veran­derd, niet alleen in het gebouw, maar ook in de invulling van ker­ke­lijke ac­ti­vi­teiten. Het bestuur verwacht dat het samen­gaan van de pa­ro­chies tot een ver­ster­king leidt van de basis voor ons geloof en dat er een nieuw elan kan ontstaan, waarbij de vonk van ons geloof zal overslaan en meer mensen en­thou­siast zullen wor­den om mee te doen.

Bestuur­lijke eenwor­ding

Aan de ver­dere invulling van de fusie wordt nu hard gewerkt. Het bestuur wil graag dat alle admi­ni­stra­ties op één punt samen komen. We denken aan de leden­ad­mi­ni­stra­tie, de fi­nan­ciële admi­ni­stra­tie en de boek­hou­ding. Ook willen we graag één se­cre­ta­riaat, dat in principe altijd bereik­baar moet zijn. Fi­nan­cieel gezien zullen de vermogens van de vier pa­ro­chies ineen vloeien, hetgeen een grotere zeker­heid biedt voor de toe­komst. Pas­to­raal gezien ligt de verant­woor­de­lijk­heid voor het goed func­tio­ne­ren van de nieuwe pa­ro­chie bij de Salesianen, die onder andere in ver­band met de bereik­baar­heid, naar de ver­bouwde pastorie van de Paulus­kerk zijn verhuisd. Wij hopen dat wij nog jaren lang in goede samen­wer­king op hun steun kunnen rekenen.

Hoe het ver­der met de nu nog bestaande ge­meen­schappen en kerk­ge­bouwen zal gaan, is op dit moment nog een punt van bespre­king in het bestuur, uite­raard in goed overleg met de bis­schop. De criteria voor de slui­ting van kerklo­ca­ties zijn op dit moment nog ondui­de­lijk. Ook moeten wij ver­der nadenken over hoe wij om moeten gaan met de andere ge­meen­schappen die gebruik maken van onze hui­dige kerklo­ca­ties. Duide­lijk is wel dat op termijn de locatie van de Paulus­kerk de enige kerklo­ca­tie zal blijven voor de gehele regio Nieuw-West. Op dit moment be­schou­wen wij de ge­meen­schappen van de Pancratius, het Nieuwe Verbond en de Marcus nog als levende ge­meen­schappen, met een eigen iden­ti­teit. Graag hou­den wij daarom de bestaande structuur nog enige tijd in stand, met per ge­meen­schap een locatie­team en eigen vrij­wil­li­gers. Helaas wordt het steeds dui­de­lijker, dat de aantallen bezoekers aan de vie­rin­gen overal ver­der afnemen. Ook het aantal leden van de parochiële teams en vrij­wil­li­gers neemt af. Op een bepaald moment zal het aantal bezoekers en vrij­wil­li­gers, nemen wij aan, zo zijn gedaald, dat het niet meer verant­woord is de be­tref­fen­de kerklo­ca­tie open te hou­den. Dat zal niet van het ene op het andere moment gaan gebeuren, maar gezien de ont­wik­ke­lingen, zal dit op termijn onvermij­de­lijk zijn.

Bewustwor­ding en liefde voor elkaar

Als bestuur zullen wij dus aan­dacht gaan beste­den aan de bewustwor­ding van onze pa­ro­chi­anen, ook in de hui­dige, nog zelf­stan­dige pa­ro­chies, dat op termijn de Paulus­kerk de enige kerklo­ca­tie zal zijn. Lang­zaam maar zeker zal een ori­ën­ta­tie van ie­der­een op de fysieke eenwor­ding van de nieuwe pa­ro­chie van de Vier Evan­ge­listen nood­za­ke­lijk zijn. Dit vraagt van ie­der­een een behoor­lijke dosis begrip, ver­trouwen en flexibili­teit en zal niet zomaar voor ie­der­een een­vou­dig te ver­werken zijn. Uite­raard zal het bestuur de be­tref­fen­de pa­ro­chi­anen tij­dig hierover in­for­meren en zullen wij pas na goed overleg met betrok­ke­nen tot de uit­wer­king van dat besluit over­gaan. Wij ver­trouwen op uw aller mede­wer­king om de de­fi­ni­tieve momenten van samen­gaan tot in­spi­re­rende momenten te maken, want ie­der­een van onze pa­ro­chi­anen is even be­lang­rijk en ie­der­een hoort erbij. De liefde voor elkaar is een kern van ons geloof en laten we dat vooral als leidraad han­te­ren bij de ver­dere eenwor­ding van onze ge­meen­schappen, met een blik op de toe­komst, zon­der echter het verle­den te vergeten.

Hans van der Straeten (vicevoor­zit­ter)