Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Werken aan je toekomst

Bisschoppelijke vastenaktie 2020

gepubliceerd: woensdag, 26 februari 2020

Met Aswoens­dag, 26 februari begint de veer­tig­da­gen tijd weer tot en met Pasen, 12 april, tijd van be­zin­ning en is er ook weer de jaar­lijkse bis­schop­pe­lijke vas­ten­ac­tie, dit jaar met thema:“Werken aan je toe­komst”.

We laten zien hoe be­lang­rijk het is dat kin­de­ren niet alleen naar de basis­school kunnen, maar ook een ver­volg­oplei­ding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waar­mee ze een rede-lijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met Dennis uit Zambia. Hij ver­telt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil wor­den.

In Neder­land gaan alle kin­de­ren naar de basis­school en de middel­ba­re school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kin­de­ren basis­on­der­wijs, al is het maar een paar jaar. Een ver­volg­oplei­ding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daar­mee juist de kans krijgt een vak te leren, waar­mee je een inkomen kunt verdienen.

Wij willen mee­werken aan een wereld waarin ie­der­een, waar dan ook, een goed leven kan lei­den. Een wereld waar mensen zelf werken aan hun waar­dig­heid én be­schik­ken over de moge-lijk­he­den en voor­waar­den daarvoor. Het re­sul­taat? Dat mensen goed voor zich­zelf en hun gezin kunnen zorgen en dat de wel­vaart recht­vaar­dig wordt ver­deeld binnen ge­meen­schappen.

Daarom wil Vas­ten­ac­tie zorgen dat meer jon­ge­ren (en vol­was­se­nen) naar school kunnen en een ver-volg­oplei­ding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen hou­den of man-den vlechten.

Dat helpt echt! Som­mi­ge mensen in Mbala, Zambia verdien­den bij­voor­beeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een oplei­ding en be­ge­lei­ding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daar­mee kunnen ze voor zich­zelf zorgen.

Neem voor meer in­for­ma­tie een kijkje op de web­si­te: www.vastenaktie.nl

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel moge­lijk kin­de­ren naar school gaan en door kunnen leren!