Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

brief van pastoor Andy Jebarus

in verband met coronavirus

gepubliceerd: dinsdag, 31 maart 2020

Am­ster­dam, 30 maart 2020

 

Beste pa­ro­chi­anen,

 

Het corona­vi­rus blijft ons achter­volgen. De over­heid is daarom met aan­ge­scherpte maat­regelen geko­men, onder meer het verbod van bij­een­komsten, waarvoor vergun­ningen nodig zijn, tot 1 juni. Verder houdt de over­heid nog steeds de datum van 6 april aan voor alle andere ac­ti­vi­teiten en bepaalt men dan een week van te voren of die maat­regelen verlengd moeten wor­den. Op dit moment is er dus nog ondui­de­lijk­heid over de tijds­ter­mijn die voor een aantal maat­regelen zal gel­den.

De bis­schop­pen nemen echter het zekere voor het onzekere en willen geen onverant­woorde risico's nemen met deze verschrikke­lijke ziekte. Dit heeft de bis­schop­pen ertoe gebracht alle publieke eucha­ris­tie­vie­ringen tot en met Pink­ste­ren af te gelasten, ook de door­de­weekse vie­rin­gen. Dat wil dus zeggen tot en met 31 mei. Deze maat­regel geldt voor al onze kerken binnen onze pa­ro­chie.

Aarzel niet mij te bena­de­ren voor zieken­be­zoek (de zie­ken­zal­ving). Ook kan de Heilige Communie niet buiten de kerk wor­den uit­gereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste Heilige Communie voor de ster­ven­den). Voor mensen die een per­soon­lijke biecht willen doen, geldt dat u dan naar de pastorie kunt komen (tussen 09.00-12.00).

Neemt u a.u.b. even contact met mij op, dan weet ik wanneer u wilt komen.

Graag maak ik u nog attent op de eucha­ris­tie­vie­ringen op radio en tv:

 

  • op zon­dag om 10:00 u op NPO 2
  • op de radio: Radio Maria

 

Vanuit ons Bisdom;

 

  • elke door­de­weekse ochtend (9:00 u) en avond (19:00 u)
  • elke zater­dag om 9:30 uur
  • elke zon­dag om 10:30 uur

 

De H. Eucha­ris­tie wordt door Mgr. J. Hendriks gevierd. Hier­on­der vindt u de link:

https://www.youtube.com/channel/UCB5NdyDLarsCua1TuAquyAg

lk wens u allen zeer veel sterkte toe in deze moei­lijke tijd en ik hoop dat wij allen zullen bid­den voor ie­der­een die door dit virus ziek is gewor­den.

Andy Jebarus sdb

 

+31 (0) 626 841 341

www.deviere­van­ge­lis­tenamster­dam.nl/