Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Onderzoek verbondenheid katholieken met hun parochie

gepubliceerd: zondag, 17 mei 2020

Onder­zoe­kers van de Erasmus Uni­ver­si­teit hebben in samen­wer­king met het bisdom Rotter­dam een vragen­lijst ont­wik­keld over de ver­bon­den­heid van katho­lie­ken met hun pa­ro­chie en hoe men aankijkt tegen de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. Het onder­zoek is uit­ge­zet via het bisdom Rotter­dam maar katho­lie­ken in de andere bis­dom­men wor­den na­druk­ke­lijk uit­ge­no­digd om mee te doen.

De vragen­lijst is gericht op mensen die rooms-katho­liek zijn (al dan niet kerk­gan­ger) en bestrijkt een aantal on­der­wer­pen, zoals kerk­be­zoek, donatie­ge­drag en percepties met betrek­king tot de vie­rin­gen in de pa­ro­chie. Aangezien het momenteel door het corona­vi­rus een bij­zon­dere tijd is, wordt er ook gevraagd of er iets veran­derd is in het gedrag van de kerk­gan­ger met betrek­king tot de Rooms-Katho­lie­ke Kerk.

Het invullen van de vragen­lijst duurt ongeveer twin­tig minuten. John Bakker, alge­meen econoom van het bisdom Rotter­dam: “We hopen dat mensen en­thou­siast zijn en die tijd willen nemen om de vragen in te vullen. Het is een manier om in gesprek te zijn over de dingen die we be­lang­rijk vin­den. Ik hoop dat mensen zich uitgedaagd voelen om hun mening te geven. En dat ze anderen aan willen steken om de vragen­lijst ook in te vullen.”

Alle katho­lie­ken wor­den van harte uit­ge­no­digd om mee te doen en de vragen­lijst door te sturen naar anderen voor wie dit ook inte­res­sant is.

Ik doe mee en vul de vragen­lijst in