Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Gebruiksplan voor de parochies van Nieuw-West

gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020

De Neder­landse Bischoppen­con­fe­ren­tie heeft in nauw overleg met de over­heid protocollen opge­steld voor “Gelo­vi­gen”, “Be­die­naren” en “Kerk­ge­bouwen”. Deze protocollen vormen de vormen de grond­slag voor het Gebruiks­plan kerken met richt­lij­nen die gel­den voor alle kerken in de pa­ro­chie De Vier Evan­ge­listen waar het Nieuwe Verbond, de Pancratius, de Paulus en de Ver­rij­ze­nis deel van uit maken. Dit gebruiks­plan vormt ook de grond­slag voor een eventuele ruimere open­stel­ling na 1 juli 2020.

Deze protocollen vormen de grond­slag voor het Gebruiks­plan kerken met richt­lij­nen die gel­den voor alle kerken in de pa­ro­chie De Vier Evan­ge­listen waar het Nieuwe Verbond, de Pancratius, de Paulus en de Ver­rij­ze­nis deel van uit maken. Dit gebruiks­plan vormt ook de grond­slag voor een eventuele ruimere open­stel­ling na 1 juli 2020.

Gezien de verschillen in kerk­be­zoek, grootte van de accommodatie en de beschik­baar­heid van vrij­wil­li­gers, is de uit­wer­king van dit gebruiks­plan op een aantal punten per locatie ver­schil­lend. Het bestuur is verant­woor­de­lijk voor de algemene regels, voor de uit­voe­ring en de toepas­sing hier­van vraagt het bestuur de mede­wer­king van de vier parochiële teams afzon­der­lijk.

Lees voor meer in­for­ma­tie het gebruiks­plan:

https://www.deviere­van­ge­lis­tenamster­dam.nl/wp-con­tent/uploads/Gebruiks­plan-kerken-Am­ster­dam-Nieuw-West.pdf