Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen."> Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen." /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vastenactie 2021 - Werken aan je toekomst

rek.no: NL27 INGB 0007 0687 00 tnv Vastenactie

gepubliceerd: dinsdag, 23 maart 2021

Vas­ten­ac­tie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waar­dig­heid én be­schik­ken over de moge­lijk­he­den daarvoor. Mensen kunnen voor zich­zelf en hun gezin zorgen en wel­vaart wordt recht­vaar­dig ver­deeld binnen ge­meen­schappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat wil Vas­ten­ac­tie ze graag geven! Ongeacht hun geloofs­over­tui­ging, hun etnische ach­ter­grond, hun sekse of afkomst.

Wij steunen de volgende projecten tij­dens de vasten­pe­rio­de:

  1. Beroeps­oplei­ding voor kwets­ba­re groepen in Bang­la­desh: Culturele tradities en sociale uit­slui­ting maken het voor kwets­ba­re mensen, zoals mensen met een beper­king, vrouwen en min­der­he­den extra zwaar om in Bang­la­desh een eigen inkomen te verdienen. Dit project biedt 125 mensen uit deze kwets­ba­re groep de moge­lijk­heid een beroeps­oplei­ding te volgen. Dit heeft niet alleen een goede invloed op deze mensen, maar ook ruim 500 ge­zins­le­den zullen van het nieuwe inkomen profi­te­ren.
  2. Een weg uit de armoede voor kansarme jon­ge­ren in Zambia: In Mbala, een van de armste plat­te­landsdistricten in Zambia, wonen veel schoolverlaters en werk­loze jon­ge­ren zon­der enige beroeps­oplei­ding omdat betaal­ba­re beroeps­oplei­dingen in het district ont­bre­ken. Het project van de Zusters van het Heilig Hart wil de armoede vermin­de­ren door kansarme jon­ge­ren een beroeps­oplei­ding en daar­mee toe­komstper­spec­tief te bie­den.
  3. Oplei­ding voor mensen met een beper­king in Sierra Leone: Mensen met een beper­king in het arme en door bur­ger­oor­log en ebola geteisterde Sierra Leone staan er slecht voor. Ze onder­vin­den dis­cri­mi­na­tie, velen van hen gaan niet naar school en blijven af­han­ke­lijk van hun familie. Het project van Village of Hope, een woon-, trai­nings- en werk­cen­trum voor mensen met een handicap, biedt facili­teiten en oplei­dings­moge­lijk­heden voor een groep mensen met een beper­king uit het Kambia-district.
Steun aan de VASTENACTIE kan via reke­ning­num­mer: NL27 INGB 0007 0687 00 met vermel­ding ‘VASTENACTIE’