Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Kerkdiensten Pancratius na versoepelingen

gepubliceerd: vrijdag, 22 oktober 2021

Beste Pa­ro­chi­anen,

Na 1,5 jaar zijn de regels ten aanzien van de coronabesmet­ting versoe­peld en is het voor ons weer moge­lijk om de eucha­ris­tie­vie­ring te hou­den maar met compli­ca­ties; pastor Andy kan, vanwege per­soon­lijke omstan­dig­he­den, gedurende lan­gere tijd niet voor­gaan. Het Neder­lands koor is opge­hou­den te bestaan, de dirigent / organist Otto van de Aardweg is nu dirigent van het koor in de H. Paulus en het koor Vox Laudans is samen­ge­gaan met het koor in de H. Marcus maar de dirigent Ben Niekus kan wel met een paar koorle­den en organiste op de 2e zon­dag van de maand komen zingen in onze kerk.

Daar­naast was en is er het probleem van te weinig vrij­wil­li­gers, Wim Bakker en Theo van de Water kunnen door privé omstan­dig­he­den geen koster meer zijn, de kerk moet ook hoogno­dig weer eens schoongemaakt wor­den en het kerkhof heeft ook on­der­houd nodig.

Zondag 14 no­vem­ber om 11.30 uur is er een verlate Aller­zie­len eucha­ris­tie­vie­ring met pater Simon en zijn er de nage­dach­te­nis kruisjes voor de nabe­staan­den.

Zondag 12 de­cem­ber om 11.30 uur is de eucha­ris­tie­vie­ring met pater Simon en aan­slui­tend in­for­ma­tie door het kerk­bestuur van de Vier Evan­ge­listen.

De volgende Corona­regels zijn nog wel van toepas­sing:

✓ Mogen we weer zingen tij­dens de heilige Mis zoals we gewoon waren voor de corona­tijd.

 ✓ Anderhalve meter regel komt te vervallen maar het staat u vrij om zelf enige afstand te hou­den maar gezien de hui­dige toename van po­si­tie­ve testen handhaven we wel het afsluiten van een aantal banken, wel kunt U met ge­zins­le­den naast elkaar zitten.              

✓ De heilige Communie mag weer op de hand gegeven wor­den.

• Alle basis­regels blijven gel­den: han­den wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, thuis­blij­ven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende ventilatie van binnen­ruim­tes.

• De regels met betrek­king tot gebruik van wij­wa­ter blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn en dat er bij de vre­des­wens geen han­den wor­den geschud, blijft gehandhaafd.

• Collectes blijven op een andere wijze plaats­vin­den dan met het door­ge­ven van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus / schaal bij de uitgang, onze kosten voor het on­der­houd liepen wel door maar 1,5 jaar geen kerk­ba­lans en collectes in­kom­sten dus zien we Uw bijdrage tegemoet in de collectebus of overgemaakt op onze bankreke­ning bij voor­baat harte­lijk dank.

 

In de periode dat er geen Zondagse vie­rin­gen waren zijn er wel de uit­vaar­ten geweest van:

Agatha Wesseling – Kenter, Josephus de Maat, Margreet Jansen – Barens, Elisabeth Koersvelt – Bijl­hou­wer, Betje Smit – Kieften­burg, Ronald Schaule Jullens, Louisa Post – Baars, Jos Louman, Chris Bank, Theodora Brockhoff – Ruhe, Marecelle Pol – Janssen, Elisabeth Ruhe – Frings, Johannes Pijnaker, Maria Kok – Buning, Bernardus Stricker, Beau van der Bilt, Petronella Schumacher – Over­wa­ter, Antonius Hartwijk.       

De mis­in­ten­ties van vorig jaar ( deze wor­den nu niet af gelezen ) zijn:

Leny Kool – Raassen, Jaap Zwart, fam. Kroese van der Meer, ov oud. Theo Denkers en Roisin Denkers – McGuinness, ov.oud. Nees Bakker en Rie Bakker – Over­wa­ter en Frans Bakker, ov.oud. Dick Span­jaard en Stien Span­jaard – Schreurs, Henk de Bakker en ov.oud. de Bakker – Heller, George Rolf en Lyda Rolf – Andringa, ov.oud. Jan Schrama en Annie Schrama van Velsen en Joke Brenk – Schrama, The Kok – Castelijn, Nel Schaefers – Veste­ring, ov.oud. Antoon Laaper en Clasina Laaper – Verschuren, Nico Bakker, Herman Lulf, Alie Pijnaker – van Weer­den­burg, ov.oud. Co van der Voort en Agatha van der Voort – van Weer­den­burg,

 Rina Bouwhuis – Kuijkhoven, André van Weer­den­burg ov.oud. Joop van der Ploeg en Maria van der Ploeg – Vervaart, Robert van der Ploeg, Leny Kessen – Brockhoff, ov.oud. Niek van Lammeren en Toos van Lammeren – de Vetten, Kees Bakker, ov.oud van Schep­pingen – Meekel en overl. familie, ov.oud. Herman Castelijn en Corrie Castelijn – van Schep­pingen, ov.oud. Olie – van der Laan, Piet Warmer­dam, ov.oud. Piet Post en Henny Post – van Duijnhoven, Wilhelmina Bruinsma – Bakker, Joop Sol, Mien Kuijper – van Lammeren, ov.fa. Blom en Jopie Blom – Jansen, Monica Bergfeld – Kamsteeg, Gré Schouten – Nelis,

 ov.oud. Cor van der Kroon en Corrie van der Kroon – Pijnaker, Tiny van der Kroon, ov.oud. Jongeneelen en ov. oud. Van Nieuw­burg, ov.oud. Barens van Leeuwen en ov.fami­lie­le­den, ov.oud. Eef Barens en Cornelia Barens – van Schep­pingen, ov.fam. Kelder, Han van der Veldt, Jules Tabak, Betty Warmer­dam – Over­wa­ter, Maria Barens – Ruhe, ov.oud. Cor Vork en Bep Vork – Bakker, Anna Kiebert – Castelijn, ov.oud. Wim Schreurs en Lies Schreurs – Ruhe, ov.oud. Jan Holla en Annie Holla – Schreurs, Wim Mulder, ov.oud. Ton Mulder en Ria Mulder – Harte, ov.oud. Piet Schreurs en Marie Schreurs – Boon, ov.oud. zum Vörde – Sive Vörding - van Wonderen,

 Piet Smit, Wilhelmus Bakker, Loek van Weer­den­burg, ov.oud. Cle Schumacher en Ali Schumacher – van Weer­den­burg, Ben Mulder, Elly en Pim Koenen, Cees Schönhage, Henk van der Voort, Bep Koenen en Jo Koenen – Bouwman, Nick Gezelle, ov.oud. van der Veldt – Meekel, ov.oud. Jan Rijnierse en Bets Rijnierse Kromwijk, Jan van Weer­den­burg, Nic van Lieshout, Joannes Schoenmakers en ov. fam, Gerdina van der Meij­den en ov. fam, ov.moe­der Elisabeth Kuiper – Visser, Harry Ruhe, Herman Appel­boom, Nel Bakker - Kragtwijk en Jos en Wim Bakker, Jan Smit, ov.oud .Frans Geul en Elenora Geul – Verdooren, Kees van Weer­den­burg.