Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Hoogfeest van de HH Petrus en Paulus

gepubliceerd: zaterdag, 1 juni 2013
Hoogfeest van de HH Petrus en Paulus

Vandaag, 29 juni, vieren wij het hoog­feest van de Heiligen Petrus en Paulus. Mgr. Everard de Jong, hulp­bischop van het bisdom Roermond schreef dit jaar: (uit RKK Pa­ro­chie­bla­denservice)

Ieder jaar opnieuw wordt op 29 juni het hoog­feest van de heilige apos­te­len Petrus en Paulus, gevierd. Geheel de we­reld­wijde katho­lie­ke kerk­ge­meen­schap gedenkt op dit hoog­feest dat deze twee apos­te­len staan aan de oorsprong van de door Jezus Christus op het kruis gestichte kerk, zoals vermeld wordt in het ope­nings­ge­bed van de dagmis: ‘van hen heeft de kerk het geloof ont­van­gen’. Deze twee apos­te­len hebben ‘nog tij­dens hun leven de kerk geplant door hun bloed te vergieten’, zo herinnert ons de ope­nings­tekst van deze dag. De vie­ring van het hoog­feest van de apos­te­len Petrus en Paulus is een uit­no­di­ging aan alle katho­lie­ken, vooral in dit Jaar van het geloof, om de kost­ba­re gave van het geloof – dat door de apos­te­len tot ons is geko­men - te gedenken en de inhoud daar­van weer te ont­dek­ken, aldus paus Bene­dic­tus XVI in zijn motu proprio Porta fidei over het Jaar van het geloof.

De vie­ring van het geloof intensiveren

In het gebed na de communie van het mis­for­mu­lier van de dagmis op 29 juni wordt met een ver­wij­zing naar de Han­de­lin­gen van de Apos­te­len (2, 42) gebe­den ‘dat wij trouw blijven in het breken van het brood en aan de leer van de apos­te­len.’ Paus Bene­dic­tus nodigt ons uit in het Jaar van het geloof om naast een geloof­waar­dig geloofsge­tui­ge­nis in onze levens­wij­ze ‘de vie­ring van het geloof in de liturgie te intensiveren, in het bij­zon­der in de eucha­ris­tie die het “hoogte­punt” is waar­naar de kerk in al haar han­de­len streeft en tevens de bron waaruit al haar kracht voortvloeit.’ Deze zelfde gedachte staat in het gebed over de gaven van deze feest­dag, waarin wij bid­den: ‘moge het gebed van de Apos­te­len onze toe­wij­ding ver­gro­ten bij de vie­ring van dit offer’.

Het geloof belij­den

In de prefatie wordt als een dankzeggende lofprij­zing aan God gebe­den dat tot opbouw van de ene ge­meen­schap van Christus ‘Petrus als eerste van allen het geloof heef bele­den en Paulus het als leraar heeft verk­laard.’ De emeritus paus nodigt ons uit om met hernieuwde over­tui­ging het geloof te belij­den. In het kader van het Jaar van het geloof wordt in dit ver­band als moge­lijk­heid gesug­ge­reerd de plaats te bezoeken waar men gedoopt is om ter plaatse je doop­be­lof­te te hernieuwen.

+ Mgr. Everard de Jong