"> " /> Pancratiusparochie Sloten - Nieuws

Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Heb vertrouwen!

Schrijfwedstrijd 2013

gepubliceerd: zondag, 23 juni 2013
Heb vertrouwen!

Volzin, magazine voor zin­vol leven, schrijft jaar­lijks een schrijf­wed­strijd uit. Dit jaar luidt het thema 'Heb ver­trouwen!'. ‘Doe mee en ding mee naar de Volzin-opinie­prijs 2013. Schrijf een per­soon­lijk ge­mo­ti­veerd, maat­schap­pe­lijk geënga­geerd of mis­schien wel spi­ri­tu­eel geïnspireerd essay over ver­trouwen. De jury leest graag je visie, je aanklacht of juist je lofzang. De zeven beste essays publiceren zij in het kerst­num­mer van Volzin. Meer in­for­ma­tie op www.volzin.nu.

“Als we zo somber blijven, gaat het niet lukken. (..) we moeten een beetje risico nemen en ver­trouwen hebben”, sprak Mark Rutte april dit jaar bij de afslui­ting van het sociaal akkoord. Hoon viel de premier ten deel. Wat nou ver­trouwen? Toch niet in de politici, de banken, de euro? Hij wilde toch niet zeggen dat we ons géén zorgen hoef­den te maken over onze pensioenen, onze hypo­theekaftrek en onze banen?

Het leek een illus­tra­tie van ‘de diepe ver­trouwens­cri­sis tussen bur­ger en poli­tiek’ die er al jaren is en die alleen maar erger wordt. Volgens opiniemakers in de media, tenminste. Maar hebben die wel gelijk? Mis­schien zie je het helemaal anders. En breek je, tegen de waan van de dag in, een lans voor alles wat er in ons democra­tische bestel welbeschouwd wél goed gaat. Maar veel te weinig aan­dacht krijgt.

En mis­schien gaat al dat opgewon­den gedoe van poli­tiek, maat­schap­pij en media, langs je heen en leef je gewoon je leven, in het ver­trouwen – geloof, zeggen anderen – dat het goed komt, dat je geborgen en gekend bent, dat je je kunt verlaten op je gelief­den, je vrien­den, je naasten, God, Boeddha, je yogalerares en/of jezelf. Je zou niet de enige zijn.

Tegen deze ach­ter­grond luidt de opdracht voor de Volzin-opinie­prijs 2013: schrijf een pakkend essay over dat wat feite­lijk onmis­baar is voor het goede leven: ver­trouwen.

Voor­waar­den en criteria

  • De Volzin-schrijf­wed­strijd staat open voor ie­der­een.
  • De bijdragen van maximaal 1600 woor­den moeten uiter­lijk 15 sep­tem­ber wor­den ingezon­den.
  • Inzen­dingen dienen digi­taal (in Word) en per e-mail te wor­den aange­le­verd. Mail naar: schrijf­wed­strijd@volzin.nu Dit e-mail­a­dres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , voorzie je bijdrage van personalia (naam, adres, leef­tijd, geslacht, (voor­ma­lig) beroep) en de aandui­ding ‘Volzin-opinie­prijs 2013’; niet-digitale bijdragen wor­den niet in be­han­de­ling geno­men.
  • Inzen­der verleent Volzin het recht van eerste publi­ca­tie van de ingezon­den bijdragen in het blad en op de site.
  • Over de inhoud en de uit­slag wordt niet gecorrespon­deerd.


We han­te­ren de volgende criteria. De bijdrage:

  • bestaat uit een per­soon­lijk getoonzette uit­wer­king van het thema;
  • is ori­gi­neel van inhoud en invals­hoek;
  • is hel­der van stijl en toe­gan­ke­lijk ge­schre­ven.

Prijzen en publi­ca­tie

Een des­kun­dige jury beoor­deelt de inzen­dingen. Juryvoor­zit­ter is Manuela Kalsky, hoog­le­raar theo­lo­gie en samen­le­ving aan de Vrije Uni­ver­si­teit. De overige leden zijn: Mohammed Benzakour, Eduard van Holst Pellekaan, Jan van Hooydonk, Marleen Stelling en Willem van der Meiden. De jury kiest uit de inzen­dingen zeven win­naars van de Volzin Opinie­prijs 2013. De uit­slag wordt bekend gemaakt in Volzin van 20 de­cem­ber 2013. De zeven winnende essays wor­den tege­lijk, en prach­tig geïllustreerd, ge­pu­bli­ceerd in het extra dikke kerst­num­mer. Elke prijswin­naar ont­vangt daar­naast 250 euro.