Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Feest van Josefmaria Escrivá

gepubliceerd: zaterdag, 1 juni 2013
Feest van Josefmaria Escrivá

Jozefmaria Escrivá (zijn volle­dige naam luidt: Josemaría Escrivá de Balaguer) werd op 9 januari 1902 geboren in Barbastro (Huesca, Spanje). Zijn ouders heetten José en Dolores. Hij had vijf broers en zussen: Carmen (1899-1957), Santiago (1919-1994) en drie jon­gere zusjes die als kind stierven. Het echtpaar Escrivá gaf de kin­de­ren een diep­gaande chris­te­lijke opvoe­ding.

In 1915 ging de textiel­zaak van zijn vader failliet en het gezin verhuisde naar Logroño waar de vader ander werk vond. Als hij daar op een ochtend de voetafdrukken van een ongeschoeide karmeliet in de sneeuw ziet, voelt hij dat God iets van hem wil; het is hem alleen niet dui­de­lijk wat. Hij denkt dat hij dat mak­ke­lijker kan ont­dek­ken door pries­ter te wor­den. In Logroño begint hij zich op het pries­ter­schap voor te berei­den en later gaat hij naar het semi­na­rie van Zaragoza.

Op aanra­den van zijn vader stu­deert hij aan de Uni­ver­si­teit van Zaragoza ook bur­ger­lijk recht als extraneus. José Escrivá sterft in 1924 en Jozefmaria wordt nu het hoofd van de familie. Op 28 maart 1925 ont­vangt hij de pries­ter­wij­ding. Hij begint zijn werk in een plat­te­lands­paro­chie en gaat later naar Zaragoza.

In 1927 verhuist hij met toestem­ming van zijn bis­schop naar Madrid waar hij wil pro­mo­veren in de rechten. In Madrid laat God hem op 2 ok­to­ber 1928 zien wat Hij van hem verwacht: het Opus Dei stichten. Vanaf die dag zet hij zich met al zijn krachten in om gestalte te geven aan wat God van hem heeft gevraagd. Tege­lijker­tijd blijft hij het pas­to­raal werk beoefenen dat hem in die jaren is toe­ver­trouwd en dat hem dage­lijks in contact brengt met de ziekte en armoede in de zieken­hui­zen en dichtbe­volkte sloppenwijken van Madrid.

Bij het uit­bre­ken van de bur­ger­oor­log in 1936 is Jozefmaria Escrivá in Madrid. De gods­dienst­ver­vol­ging dwingt hem op ver­schil­lende plaatsen onder te duiken. In het geheim blijft bij als pries­ter actief tot het hem lukt uit Madrid weg te komen. Een over­tocht over de Pyreneeën brengt hem in het zui­den van Frank­rijk, waarna hij naar Burgos gaat.

Als de oorlog in 1939 ein­digt gaat hij terug naar Madrid. In de daarop volgende jaren leidt hij talrijke retraites voor leken, pries­ters en reli­gi­euzen. In 1939 pro­mo­veert hij in de rechten.

In 1946 ves­tigt hij zich in Rome. Aan de Uni­ver­si­teit van Lateranen pro­mo­veert hij in de theo­lo­gie. Hij wordt benoemd tot consultor van twee Vati­caanse Con­gre­ga­ties, tot erelid van de Pau­se­lijke Academie voor Theo­lo­gie en tot ereprelaat van Zijne Hei­lig­heid de paus. Aandach­tig volgt hij de voor­be­rei­dingen en de zit­tingen van het Tweede Vati­caans Concilie (1962-1965) en hij on­der­houdt een intensief contact met vele concilie­va­ders.

Vanuit Rome reist hij dikwijls naar ver­schil­lende lan­den in Europa om het begin en de groei van het apos­to­lische werk van het Opus Dei te sti­mu­leren. Met het­zelfde doel maakt hij tussen 1970 en 1975 lange reizen door Mexico, het Iberisch schiereiland, Zuid-Amerika en Guatemala, waar hij bovendien catechese­bij­een­komsten heeft met grote groepen toehoor­ders.

Hij overlijdt in Rome op 26 juni 1975. Duizen­den personen, onder wie talrijke bis­schop­pen uit ver­schil­lende lan­den –in totaal een derde van het wereldepis­co­paat– verzoeken de Heilige Stoel zijn zalig- en heilig­ver­kla­rings­pro­ces te openen.

Op 17 mei 1992 wordt Jozefmaria Escrivá door Johannes Paulus II zalig verk­laard. Tien jaar later, op 6 ok­to­ber 2002, wordt hij op het Sint Pieters­plein heilig verk­laard, in aanwe­zig­heid van een grote menigte. “Werk in zijn voetspoor”, riep de paus in zijn homilie uit, “zon­der on­der­scheid te maken naar ras, stand, cultuur of leef­tijd, in de maat­schap­pij het bewust­zijn op dat wij allen zijn ge­roe­pen tot de hei­lig­heid.”

Meer info op www.nl.josemariaescriva.info