Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Feest van H. Benedictus

abt, patroon van Europa

gepubliceerd: zaterdag, 1 juni 2013
Feest van H. Benedictus

11 juli viert de kerk het feest van de Heilige Bene­dic­tus. Wie was deze heilige?

(www.heiligen.net)

Bene­dic­tus werd ca 480 te Nursia in het Ita­li­aanse Umbrië geboren. Hij was van adellijke afkomst. Na zijn studies te Rome leidde hij drie jaar lang het leven van een woes­tijnmonnik in de een­zaam­heid van een grot te Subiaco ten oosten van Rome. Ver­vol­gens kwam hij aan het hoofd te staan van een naburig klooster: Vicovaro. Maar na een verijdelde vergif­tigingspo­ging door de monniken daar keerde hij naar Subiaco terug. Daar legde hij de basis voor een aantal klooster­ge­meen­schappen, die op de leest van zijn idealen waren geschoeid.

Bene­dic­tus schreef zijn regel, waaruit de aanbeveling Ora et Labora (= Bid en Werk) we­reld­be­roemd is gewor­den. Vooral dat 'werk' was in die tijd een doorbraak. lmmers werk was voorbe­hou­den aan de laagstge­plaatsten in de maat­schap­pij: aan slaven en lijfeigenen. Adel en gees­te­lijk­heid werkten niet. Wanneer nu Bene­dic­tus niet alleen studie, maar ook werk voorschrijft naast gebed, vraagt hij daar­mee van zijn monniken een hou­ding van de minste der mensen; zij waren vaak van adellijke afkomst en voor hen was werken bene­den hun rang en waar­dig­heid. Tege­lijk zou je achteraf kunnen opmerken, dat 'werk' sindsdien een steeds hoger maat­schap­pe­lijke waarde is gewor­den!

Overal in Europa zou­den zich de ko­men­de eeuwen volgelingen van Bene­dic­tus ves­tigen, en door hun werk kunst en cultuur bevor­de­ren. (In Noord-Neder­land hebben zij dijken aan­ge­legd en land­bouw­ge­bie­den aan het water ont­trok­ken; alsmede bos- en wild­ge­bied ontgonnen). Klooster­ge­meen­schappen die niet op Bene­dic­tus terug­gingen, maar bv. op Ierse abten, verruil­den vaak in de loop der tij­den hun meestal veel rigoureuzer regel voor die van Bene­dic­tus. Diens regel blijkt in de praktijk het best het evenwicht te bewaren tussen theorie en praktijk; tussen zelf­hei­liging en naasten­liefde, tussen aktivi­teit en con­tem­pla­tie; tussen prak­tisch organi­sa­tie­ver­mo­gen en wijs­heid.

In 1964 benoemde paus Paulus VI hem tot patroon van Europa. Paus Pius XII had hem in 1957 reeds uit­ge­roe­pen tot patroon van de grotten- en holen­on­der­zoekers.

Daar­naast wordt hij van oudsher aan­ge­roe­pen door kopersla­gers en kopergieters. Dat gaat terug op de legende dat er bij de bouw van Monte Cassino een vuurspuwend afgo­den­beeld opgegraven werd; op een gebed van de heilige hield het op. Vandaar dat kopersla­gers en met vuur werkende kopergieters hem als patroon kozen.

Op grond van de gebeur­te­nissen in zijn leven werd hij patroon tegen vergifti­ging en tovenarij.

Zijn voor­spraak wordt inge­roe­pen tegen nier­ste­nen. Dat komt, omdat keizer Hendrik niet wilde geloven dat Monte Cassino relieken van de heilige bezat. Daarop verscheen Bene­dic­tus aan de keizer, terwijl deze ver­ging van de pijn vanwege nier­ste­nen. Hij beves­tigde dat de monniken inder­daad relieken van hem had­den en beloofde dat de keizer van zijn pijn­lijke kwaal te genezen: hij hoefde alleen maar op te staan; dan zou hij drie nier­ste­nen vin­den. Dat was dan meteen het bewijs dat er inder­daad relieken waren. De keizer stond op en was inder­daad van dat moment verlost van zijn kwaal.

Daar­naast wordt zijn voor­spraak inge­roe­pen tegen lepra, gordelroos en ontste­kingen. Ooit genas hij een kind dat door de lepra was aangetast.

Ook wordt hij aan­ge­roe­pen tegen koorts, omdat hij­zelf op de door hem voorspelde dag aan een koortsaanval stierf.

Na zijn dood verscheen hij, omringd door de een menigte broe­ders die li­tur­gische gezangen zongen, aan een ster­ven­de broe­der. Hij beloofde de broe­der hem daarheen te gelei­den waar hij­zelf ook was. Later zou de heilige Geertruida van hem zeggen dat hij in het uur van de dood een "wal was tegen de valstrikken van de duivel". Zo werd hij ook patroon van de ster­ven­den.

Vanwege zijn aan­dacht voor kin­de­ren en leren werd hij daar­naast patroon van school­kin­de­ren.

Hij wordt vaak afge­beeld als abt (soms met puntmuts, vaak met staf); gekleed in het zwarte Bene­dic­tijner habijt; met een raaf die een stuk brood in zijn bek heeft (volgens de legende zou het een raaf geweest zijn die het vergif­tigde brood dat voor hem bestemd was, bij hem weghaalde); dikwijls ook met zijn heilige zus Scholastica; een enkele keer met een doorn­struik (volgens zijn levens­be­schrij­ving zou hij op een moment dat hij sterk werd bekoord tegen de onkuis­heid zich naakt in een doorn­struik hebben rondgewen­teld om zo de beko­ring eens en voor­goed de baas te zijn: wat ook inder­daad gebeurde: het hielp!).

Weer­spreuk(en)
'Met zui­denwind op Sinte-Benooi,
valt het jaar in een goede plooi.'