Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Begraafplaats St. Pancratius

De begraaf­plaats St. Pancratius ligt in het centrum van het dorp Sloten (NH) achter de St. Pancratius­kerk aan de Sloterweg. Dit parochiële kerkhof is in 1901 aan­ge­legd en bood tot 2008 uit­slui­tend begraaf­plaatsen aan pa­ro­chi­anen van de St. Pancratius­paro­chie. Na de uitbrei­ding in 2008 is er ook plaats voor niet-pa­ro­chi­anen en over­le­de­nen uit de regio eventueel ook van een andere religie.

Het kerkhof, dat ver­scho­len ligt achter de kerk, heeft een geheel eigen stijl, ge­ken­merkt door lan­de­lijk­heid en een fraaie natuur die met veel zorg in stand wordt gehou­den. De kleinschalig­heid, de serene sfeer en de grote verschei­den­heid aan groen maken het kerkhof tot een bij­zon­dere stilte­plek, be­lang­rijk voor de rouwver­wer­king.

Soorten graven

Algemene graven

In een alge­meen graf wor­den drie over­le­de­nen van ver­schil­lende families begraven. Tien jaar na de laatste begrafenis kan het graf wor­den geruimd. De huur­ter­mijn kan niet wor­den verlengd. Wel is het moge­lijk de stoffe­lijke resten te laten herbegraven.

Eigen / Familiegraven

Een eigen/familiegraf wordt voor de duur van twin­tig, der­tig of 40 jaar uitge­ge­ven met de moge­lijk­heid om voor telkens tien jaar te verlengen. In een familiegraf kunnen twee over­le­de­nen wor­den begraven. De recht­heb­bende van een familiegraf bepaalt wie in het graf wordt bij­ge­zet en is tevens aansprake­lijk voor het on­der­houd van het graf­mo­nu­ment.

Urnengraven

Op de begraaf­plaats zijn urnenkel­ders waar de urn van een over­le­de­ne voor een periode van twin­tig of der­tig jaar geplaatst kan wor­den. Verlen­ging van de huur­ter­mijn is moge­lijk.

Tarieven per 1 januari 2022

Huurgraf voor 10 jaar inclusief afkoop on­der­houd : € 850

Huurgraf voor 20 jaar inclusief afkoop on­der­houd : € 1700

Delven en sluiten van het graf : € 700

Verlen­ging recht per jaar: € 50 on­der­houd per jaar € 35

Urnenkel­der voor 20 jaar: € 1000 - bij­plaatsen urn in bestaand graf : in overleg

Alge­meen graf max. 10 jaar: delven + recht + on­der­houd: € 2050

Gebruik kerk­ruim­te voor een uit­vaart : € 300 (zon­der voor­gan­ger)

Gebruik kerk­ruim­te voor een avond­wake : € 175

Gebruik kerk­ruim­te voor een con­do­lean­ce : € 175 ( voor 1.5 uur ) , per half uur extra € 50

Aanvraag­for­mu­lier begrafenis voor de uit­vaartver­zor­ger

Graf­mo­nu­menten

De fraaie begraafplaats ligt verscholen achter de Pancratiuskerk.
De fraaie begraaf­plaats ligt ver­scho­len achter de Pancratius­kerk.

Met de toe­ne­mende indi­vi­dua­li­se­ring van onze samen­le­ving is er een grote behoefte aan een eigen iden­ti­teit en vorm van gedenk­te­kens en graf­mo­nu­menten. Onze begraaf­plaats biedt aan deze diver­si­teit de ruimte, mits men reke­ning houdt met de vast­ge­stelde maat­voe­ring. Overigens is voor het plaatsen van een monu­ment een vergun­ning nodig. Deze moet schrifte­lijk bij de beheer­ders wor­den aan­ge­vraagd.

Opba­ring

In de voor­ma­lige Maria­ka­pel is de moge­lijk­heid om een over­le­de­ne op te baren. Hier­voor kunt u contact opnemen met Uitvaartver­zor­ging de Jong aan de Sloterweg 1184. Tele­fo­nisch bereik­baar: 020- 6761337.

Zie ook de web­si­te www.uit­vaart­cen­trum.amster­dam

Tarieven rouw­ka­mer per 1 januari 2021

Verblijf zon­der afscheid : € 250 - (toe­slag klein bezoek max. 10 personen € 100)

Opba­ring met groot rouw­be­zoek voor ie­der­een en een klein rouw­be­zoek voor vertrek : € 500

Gebruik rouw­ka­mer met een eigen sleu­tel : € 600 - (toe­slag voor een groot rouw­be­zoek € 150)

De plech­tig­heid en de con­do­lean­ce

Aan de begrafenis kan een avond­wake en uit­vaart­dienst vooraf­gaan in de nabij­ge­le­gen St. Pancratius­kerk, dan wel in een andere kerk­gele­gen­heid. De nabe­staan­den kunnen ook afzien van een ker­ke­lijke uit­vaart. De kist wordt dan recht­streeks naar het kerkhof gere­den of gedragen. Het is moge­lijk om de kist in het graf te laten dalen of boven het graf te laten staan, waarna de aanwe­zigen afscheid nemen van de over­le­de­ne.

Uitvaart­dienst met inachtne­ming van de corona­regels van het Bisdom

In de kerk is de moge­lijk­heid om voor­af­gaande aan de begrafenis een uit­vaart­dienst te hou­den. Dit kan een neutrale dienst, Eucha­ris­tie­vie­ring of een Woord en Gebeds­dienst zijn. In de Pancratius kunnen maximaal 150 personen (incl. familie) aanwe­zig zijn. Na afloop is er een moge­lijk­heid om samen te komen achter in de kerk met max. 50 personen waarbij een cate­ring geor­ga­ni­seerd kan wor­den.

Voor maximaal 150 personen is het moge­lijk om na afloop gebruik te maken van het nabij­ge­le­gen pa­ro­chiehuis.

Voor een uit­vaart­dienst voor meer dan 150 personen kunt u binnen de pa­ro­chie van de Vier Evan­ge­listen terecht in de Paulus­kerk aan de Pieter Calandlaan 194.

Zie ook de web­si­te www.deviere­van­ge­lis­tenamster­dam.nl

In­for­ma­tie

Inlich­tingen en in­for­ma­tie over tarieven en voor­waar­den kunt u ver­krij­gen bij de beheer­ders van de begraaf­plaats:

e-mail: info@pancratiussloten.nl

Johan van Weer­den­burg, tele­foon 06-18 25 99 72


René J. Osenga, tele­foon 06 44 48 88 46 

Openingstij­den begraaf­plaats

  • winter­tijd: dage­lijks van 9.00 tot 17.00 uur
  • zomer­tijd: dage­lijks van 9.00 tot 20.00 uur