Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Catechese

Catechese

Gelegen­he­den om het geloof over te dragen en God ter sprake te brengen zijn er rondom de sacra­menten. Zo is er een ge­za­men­lijke doop­voor­berei­ding voor de ouders die hun kindje willen laten dopen. Voor­af­gaande aan de Eerste H. Communie en het Vormsel zijn er catechese­bijeen­komsten die door een werk­groep in de pa­ro­chie wor­den geor­ga­ni­seerd.

Voor­af­gaand aan het huwe­lijk wordt er door de pries­ter met het trouwpaar ge­spro­ken over het geloof. Geloofs­over­dracht en ver­kon­di­ging is ook verweven in de vie­ring van de gewone liturgie van de zon­dag. Voor speciale bijeen­komsten let op de aan­kon­di­gingen op de web­si­te, in het pa­ro­chie­blad of in de regionale bla­den.

Catechese op school

Op de basi­school in onze pa­ro­chie wordt gods­dienst­onder­wijs en levens­be­schou­wing gegeven door de leer­krachten zelf. Ze wor­den hierin onder­steund door een iden­ti­teits­bege­lei­der gods­dienst / levens­be­schou­wing van Arkade-Cilon. In­for­meer bij uw school hoe het geloof en de Kerk ter sprake komt.

Catechese thuis

Na­tuur­lijk kunt u thuis ook veel bijdragen aan de geloofsopvoe­ding van uw kin­de­ren. Bij­voor­beeld op de web­si­te van Samuel Advies staan veel aan­wij­zingen, tips, werkjes en puzzels bij het zon­dagse­van­ge­lie.