Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Het sacrament van de Eucharistie - de 1e Heilige Communie

Het sacrament van de Eucharistie - de 1e Heilige Communie

Het ver­volg op het doopsel is het volle­dig meevieren van de eucha­ris­tie en het ont­van­gen van de H. Communie. In dit sacra­ment komt Jezus tot ons in het Heilig Brood. Zo wil Hij ons laten delen in zijn dood en ver­rij­ze­nis en wil Hij ons geloof voe­den. Wij van onze kant voelen ons als kerk­ge­meen­schap met God en met elkaar verbon­den. We drukken uit dat wij in navol­ging van Jezus een leven willen lei­den van breken en delen, van liefde en zorg om elkaar en onze wereld.

De Eerste Communie is de eerste volle­dige deelname aan de Eucha­ris­tie voor katho­liek gedoopte kin­de­ren. Ge­woon­lijk ont­van­gen kin­de­ren hun Eerste H. Communie als ze zeven of acht jaar oud zijn (lagere school - groep 4).

De eerste communie geeft de kin­de­ren de moge­lijk­heid om deel te nemen aan de Eucha­ris­tie. Een stap, die niet van­zelf­spre­kend is, voor kin­de­ren, maar ook voor ouders niet.

In de HH. Engelbe­waar­ders­paro­chie is er komend jaar weer een aanbod om mee te doen met de voor­be­rei­dingen op de Eerste Communie.

Kin­de­ren die in groep 4 van de basis­school zitten en gedoopt zijn kunnen hieraan meedoen.

Voor­af­gaand aan de voor­be­rei­dingen met de kin­de­ren, zal er een ouder­avond zijn. Op die avond maken we kennis met elkaar en bespreken we de bete­ke­nis van de Eerste Communie. Ook krijgt u in­for­ma­tie over het communie­pro­ject en ont­vangt u de data van de kin­der- en ouder­bij­een­komsten.

Contact­persoon: Luus van der Horst (se­cre­ta­riaat: 6592591) hhengel@dds.nl