Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Doneren

Doneren

De pa­ro­chie en de kerk hebben een bij­zon­dere plaats in het leven van vele mensen. Bij­zon­dere vie­rin­gen zoals een doopsel, een huwe­lijk of een uit­vaart maken een onuitwis­ba­re indruk. Maar ook buiten het kerk­ge­bouw vindt het pas­to­raat plaats en zijn de pastores actief.

Met uw kerkbijdrage onder­steunt u al deze ac­ti­vi­teiten en helpt u om het kerk­ge­bouw te behou­den en het pas­to­raat te waarborgen. Jaar­lijks neemt de pa­ro­chie deel aan de actie Kerk­ba­lans. Dat is een lan­de­lijke actie die steeds in januari wordt gehou­den en die gedragen wordt door ver­schil­lende kerk­ge­noot­schappen in Neder­land. U ziet jaar­lijks het fol­der­ma­te­riaal in uw kerk en uw brievenbus. De opbrengsten zijn voor uw eigen pa­ro­chie, maar het pro­mo­tie­ma­te­riaal is alge­meen. Velen van u nemen deel aan deze actie gezinsbijdrage of kerkbijdrage.

Na­tuur­lijk kunt u ook inci­denteel doneren. Mis­schien bent u vergeten om een bijdrage te doen toen uw kindje werd gedoopt (we hebben hier­voor geen vast­ge­stelde bedragen zoals bij­voor­beeld wel bij een huwe­lijk). U kunt dan altijd nog een bedrag overmaken.

ANBI

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Giften/schen­kingen/kerk- of gezinsbijdragen zijn aftrek­baar voor de in­kom­sten­be­las­ting indien de ont­van­gende in­stel­ling een zo­ge­naamde ANBI-status heeft (Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling). Alle Neder­landse R.K. pa­ro­chies hebben een derge­lijke ANBI-status omdat zij vallen onder de groepsbeschik­king van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie, zoals die door de belas­ting­dienst is afge­ge­ven.

De ANBI publi­ca­tie van onze pa­ro­chie kunt u vin­den op: ​​https://anbi.rkcn.nl/publi­ca­ties/HAA611

 

Reke­ning­num­mers

Rabo­bank NL13RABO0359603459 t.n.v. St. Pancratius Pa­ro­chie te Am­ster­dam
ING
NL16INGB0000155320
t.n.v. St. Pancratius Pa­ro­chie te Am­ster­dam