Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wie is de pastoor?

Pastoor Theo Bankras is van 2 ok­to­ber 1983 tot aan zijn over­lij­den op 25 de­cem­ber 2015 pastoor geweest van de St. Pancratius­paro­chie. Ter ontlas­ting van zijn taken was zijn bestuur­lijke taak als voor­zit­ter van het Pa­ro­chie­bestuur enige jaren gele­den al over­ge­dragen aan deken Ambro Bakker SMA.

Pastoor Theo Bankras werd op de tweede en derde zater­dag en zon­dag geassis­teerd door kape­laan Henk Versteeg en na zijn over­lij­den zijn wij dank­baar dat kape­laan Versteeg deze dienst aan onze pa­ro­chie wilde voort­zet­ten.

Ter ver­ster­king van het team zijn pater Peter Klos, pater Louis Mulder en Dr. Jan Engelen actief gewor­den als voor­gan­gers in onze pa­ro­chie.

Op de 1e en 4e zater­dag gaat pater Peter Klos voor; op de 1e zon­dag van de maand ver­zorgt Dr. Jan Engelen een woord- en communie­vie­ring en op de 4e zon­dag gaat pater Louis Mulder voor.

Wij zijn als pa­ro­chie­ge­meen­schap zeer dank­baar dat wij in de weeken­den de vie­rin­gen in onze eigen St. Pancratius­kerk kunnen blijven bezoeken.

Hoe laat is de H. Mis?

Een actueel over­zicht van alle vie­rin­gen staan onder menu Vie­rin­gen, submenu Alle vie­rin­gen. In de weeken­den is er zater­dag­avond om 19.00 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring en op de zon­dag­mor­gen om 10.30 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring.

Wat zijn de kosten voor het dopen van mijn kind

Aan de vie­ring zijn op dit moment geen kosten verbon­den. Een pa­ro­chie mag ook niet zomaar bijdragen vragen voor de toedie­ning van sacra­menten. Geld mag geen be­lem­me­ring zijn om een sacra­ment te ont­van­gen. Van de andere kant hebben veel ouders best iets over voor de pa­ro­chie. In som­mi­ge pa­ro­chies stellen ze toch een bedrag vast (bij­voor­beeld € 50). Dat hebben wij niet gedaan. Wij doen een beroep op uw vrijgevig­heid. U kunt na afloop van de doop­vie­ring de donatie aan de doopheer of de koster geven.

Hoe kan ik mij laten uit­schrij­ven uit de RK Kerk

Het is goed te weten wat u precies wilt. Wilt u uit het actuele ledenbestand gehaald wor­den, zodat u geen post meer van de pa­ro­chie ont­vangt? Of wilt u eigen­lijk geen dooplid meer van de rooms-katho­lie­ke kerk zijn? In het laatste geval kan er van uw uittre­den een aan­te­kening gemaakt wor­den in het doop­re­gis­ter. Het doopsel zelf kan niet ongedaan gemaakt wor­den. Hier­voor moet er dan een pro­ce­dure gevolgd wor­den. Het liefste gaan we met u vooraf in gesprek, zodat wij u kunnen wijzen op de con­se­quenties. Als u bij uw keuze blijft, moet u dat schrifte­lijk beves­tigen (een formele act). U krijgt dan later een schrijven van uittre­den.

Wat is er inbegrepen bij het tarief voor een huwe­lijk

We han­te­ren voor een huwe­lijk het stan­daard­be­drag dat is vast­ge­steld door de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Niet inbegrepen zijn de kosten voor muziek tij­dens de vie­ring, extra versie­ring en het vermenig­vul­digen van de boekjes, nadat met de voor­gan­ger de tekst van de vie­ring is vast­ge­steld.

Aan welke voor­waar­den moeten een peter en een meter voldoen

Een doop­ou­der moet instaan voor de geloofsopvoe­ding van het pete­kind. Dat is de eigen­lijke taak, en niet cadeautjes geven met de ver­jaar­dag. Dat mag er na­tuur­lijk gerust bij komen. Bij een doop hoort een peet­ou­der (soms kan er van wor­den afgeweken). Als u er twee wilt, is het een peettante en een peetoom. Twee peet­ou­ders van het­zelfde geslacht kan niet. Een peet­ou­der moet zelf katho­liek zijn en minstens 16 jaar oud. Denk eens na of er in uw familie- of vrien­den­kring iemand is die met het geloof serieus bezig is.

Kan ik zelf invulling geven aan een doop­vie­ring/ uit­vaart

Het is moge­lijk om zelf invulling te geven aan de vie­ring. Op de eerste plaats zijn er vaste onder­de­len die door de familie kunnen wor­den gedaan, zodat de pastor niet alles zelf hoeft te doen. De voor­bede bij­voor­beeld bedoeld als het gebed van de gelo­vi­gen. Ook een lezing uit de heilige Schrift (niet het evan­ge­lie) kan door iemand anders dan de pastor gedaan wor­den. Daar­naast is het moge­lijk om iets toe te voegen in de vorm van een gedicht, een In Memoriam of een her­in­ne­ring (bij een uit­vaart).

Wat doet een pastoor?

Het beroep van pastoor is erg veelzij­dig. Ik begrijp niet dat niet meer jonge mannen ervoor kiezen. Het be­lang­rijk­ste is de bedie­ning van de sacra­menten en de ver­kon­di­ging. Het gaat hierbij om eucha­ris­tie­vie­ringen op zon­dag en door de week. Hieromheen spelen zich de meeste taken af. Hij zoekt het contact met de mensen rondom de toedie­ning van sacra­menten zoals doopsel en uit­vaart. Hij probeert ook zieken en ster­ven­den te bezoeken en contacten te leggen met de pa­ro­chi­anen en met vrij­wil­li­gers. Hij begeleidt een of meer­dere werk­groepen zoals de werk­groep Eerste H. Communie. Een pastoor is ook bestuur­lijk actief. Hij is voor­zit­ter van het pa­ro­chie­bestuur. Verder zal een pastoor zijn per­soon­lijk gebedsleven onder­hou­den en gedurende de dag de gebedstij­den in acht nemen. Ook is het niet ver­keerd als hij af en toe iets leest om ook zich­zelf gees­te­lijk te blijven voe­den. De lijst kan nog ver­der wor­den aan­ge­vuld, want er is geen dag het­zelfde.

Waarom staan er dikwijls fouten in de krant?

Jour­na­listen hebben niet altijd meer voldoende kennis van het geloof en de Kerk. Daarom begrijpen ze niet altijd wat er zich in de Kerk afspeelt of wat een geïnter­viewde eigen­lijk bedoelt te zeggen. Van de andere kant hebben ze ook een soort neutrali­teit die bij hun vak hoort. Ze mogen van de buiten­kant een visie geven over ker­ke­lijke ont­wik­ke­lingen. Dat is hun goed recht, ook als de Kerk daar niet blij mee is. Een jour­na­list is verant­woor­de­lijk voor wat hij schrijft. Bij een inter­view kan de geïnter­viewde wel vragen het artikel voor publi­ca­tie te mogen lezen, maar als de jour­na­list zelf een artikel schrijft heeft een pastoor daar weinig invloed op. Houd naast de krant ook de publi­ca­ties van de pa­ro­chie zelf, het bisdom of de katho­lie­ke media in de gaten. Daar vind je dikwijls de andere kant van het verhaal.

Wat is een sacra­ment?

in de Kate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk staat:

“De sacra­menten zijn werkzame tekenen van de genade, inge­steld door Christus en toe­ver­trouwd aan de Kerk, waardoor ons het god­de­lijk leven verleend wordt.” (nr.1131)

Een sacra­ment is een werk­zaam teken van genade. Dat wil zeggen:

 • Werk­zaam: er gebeurt echt iets, het is niet zomaar een ritueel wat fijn aanvoelt
 • Een teken: altijd wordt er iets van het men­se­lijk leven gebruikt om het god­de­lijke aan te dui­den: water, olie, brood, wijn… en bij het huwe­lijk zijn jullie zelf het teken voor elkaar.
 • Genade: het heeft altijd te maken met de verlos­sing die Christus heeft gebracht door te sterven en te verrijzen, en de mens mag daar­van profi­te­ren.
 • Inge­steld door Christus: alle zeven sacra­menten zijn op de een of andere manier door Jezus zelf in het leven ge­roe­pen of hebben hun wor­tels in zijn evan­ge­lische bood­schap.
 • Toe­ver­trouwd aan de Kerk: de Kerk heeft van Jezus de opdracht gekregen om zijn werk op aarde voort te zetten. Daarom ont­vingen de apos­te­len met Pink­ste­ren ook de heilige Geest. Zo kon­den zij, en hun op­vol­gers, met Gods kracht doen wat Jezus zelf voor de mensen heeft gedaan.
 • Waardoor ons het god­de­lijk leven wordt verleend: alle sacra­menten hebben hun uit­wer­king hier op aarde, maar nog meer voor de eeuwig­heid. Wie gedoopt is, gaat mee in het eeuwige verbond van God. God laat de mens nooit vallen, ook niet in de dood. Wij mogen altijd bij Hem blijven, zoals we dat noemen: leven in de hemel.

De katho­lie­ke Kerk kent zeven Sacra­menten:

 • de Eucha­ris­tie
 • het Doopsel
 • het Vormsel
 • de Biecht of het Sacra­ment van de Ver­zoe­ning
 • de Zie­ken­zal­ving of het Heilig Oliesel
 • het Pries­ter­schap
 • het Huwe­lijk