Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Geschiedenis

Prachtige oude prent van een paardentram voor de Pancratiuskerk
Prachtige oude prent van een paardentram voor de Pancratiuskerk (foto: Amsterdamsetrams.nl)

De Sint-Pancratius­kerk is een rooms-katho­lie­ke kerk in het dorp Sloten nabij Am­ster­dam.

Al in de mid­del­eeuwen stond hier een kerk, die echter in 1573 door de Geuzen groten­deels werd verwoest tij­dens het Beleg van Haar­lem. De kerk van Sloten, gewijd aan Pancratius, was een dochter­kerk van die van Velsen. Het dorp lag aan de ‘Heilige Weg’ van Haar­lem naar pelgrimsoord Am­ster­dam, bekend van het ‘Mirakel’ uit 1345. Waar­schijn­lijk daarom had Sloten een rela­tief grote kerk, vanwege de vele pelgrims die hier langs kwamen. De Sloterweg was tot het begin van de 16e eeuw de be­lang­rijk­ste landverbin­ding tussen Am­ster­dam en de rest van Holland, totdat de landbrug naar Haar­lem in 1508 door de golven werd weg­ge­sla­gen. Daarna ging het ver­keer via Sloter­dijk.

De kerk te Sloten werd als Pro­tes­tantse kerk her­bouwd. Dit werd de Sloter­kerk. De katho­lie­ken waren ver­dre­ven uit de kerk van Sloten en moesten enige decennia lang gebruikmaken van boerenschuren die als schuil­kerk dienst deden. In 1650 werd als ver­van­ging een kerk te Osdorp gebouwd. Deze katho­lie­ke kerk was ook weer gewijd aan de heilige Pancratius. De kerk werd vernieuwd in 1789. De toren is er in 1836 afgewaaid. Door de verve­ning van de omliggende pol­ders werd de kerk als gevolg van ver­zak­king bouwvallig en moest in 1901 wor­den afgebroken. Ter ver­van­ging werd in 1901 een nieuwe Sint-Pancratius­kerk aan de ooste­lijke rand van het dorp Sloten gebouwd. Dit is het nog bestaande gebouw aan de Sloterweg.

De pa­ro­chie van Sint Pancratius werd in 1893 opgericht. Deze pa­ro­chie had behoefte aan een eigen kerk, waarbij gekozen moest wor­den tussen een locatie in Sloten en een plaats in Osdorp. De bouw­pas­toor J.A. Haverman was een groot voor­stan­der van de hui­dige locatie en was ook degene die Jan Stuyt aan­trok om het gebouw te ontwerpen. Stuyt was een leer­ling geweest bij A.C. Bleijs (Sint-Nicolaas­kerk) en bij P.J.H. Cuypers. Voor Stuyt was dit zijn eerste kerk. In zijn ontwerp voor deze sobere neogo­tische driebeukige kerk is de invloed van Cuypers goed terug te vin­den.

De kerk te Sloten is het eerste door Jan Stuyt gebouwde kerk­ge­bouw. Het is een kleine driebeukige basilicale kerk, gebouwd in een min of meer neogo­tische stijl. Deze stijl is vrij sober in vergelij­king met de meer “tra­di­tio­nele” rijke neogo­tische stijl die nog steeds de norm was voor katho­lie­ke kerken in die tijd. De kerk heeft een korte vier­kante toren en een ondiep recht­hoekig koor.

Nadat al eer­der het interieur werd gerestaureerd wer­den in 2005 het dak en de torenspits onder han­den geno­men. Doordat deze res­tau­ra­tie niet goed is uitge­voerd, is de toren in 2013 weer opnieuw gerestaureerd.

Meer in­for­ma­tie over de werken van de architect Jan Stuyt kunt u vin­den op de web­si­te van Archimon.