Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Uitvaart

Rouwkamer Pancratius
Rouwkamer Pancratius

Het afscheid nemen van een dier­ba­re kunnen we beleven als een uit han­den geven en leggen in de han­den van God. De uit­vaartliturgie wil helpen de pijn van het afscheid te ver­zachten en het verdriet met elkaar te delen. De uit­vaart kan in de vorm van een eucha­ris­tie­vie­ring of een woord- en gebeds­dienst.

Avond­wake

Op de voor­avond van een ker­ke­lijke uit­vaart is het moge­lijk een avond­wake te hou­den. In onze pa­ro­chie zijn vrij­wil­li­gers actief die voor kunnen gaan in gebed. Zij berei­den de dienst samen met de nabe­staan­den voor en brengen daarvoor een bezoek aan huis. De praktijk van de avond­wake gaat eigen­lijk terug op de vroe­gere ge­woon­ten waarbij de familie en de buurt waakte bij de over­le­de­ne die thuis was opge­baard. Dikwijls bad men de rozen­krans.

 

Opba­ring van de over­le­de­ne

In de voor­ma­lige Maria­ka­pel is de moge­lijk­heid om een over­le­de­ne op te baren. Hier­voor kunt u contact opnemen met Uitvaartver­zor­ging de Jong aan de Sloterweg 1184. Tele­fo­nisch bereik­baar: 020- 6761337.

Zie ook de web­si­te www.uit­vaart­cen­trum.amster­dam

 

De plech­tig­heid

Uitvaart­dienst vanaf 1 juli 2020 met inachtne­ming van de regels van het Bisdom vanwege het corona­vi­rus.

In de kerk is de moge­lijk­heid om voor­af­gaande aan de begrafenis een uit­vaart­dienst te hou­den. Dit kan een neutrale dienst, Eucha­ris­tie­vie­ring of een Woord en Gebeds­dienst zijn. In de Pancratius kunnen maximaal 30 personen aanwe­zig zijn en in overleg met uw uit­vaartver­zor­ger kunt u de uit­no­di­gingen hier­voor regelen. Na afloop is er een moge­lijk­heid om samen te komen achter in de kerk, waarbij volgens de horeca­regels een cate­ring geor­ga­ni­seerd kan wor­den. Kosten kerk­ge­bruik voor de uit­vaart € 235, inclusief een con­do­lean­ce € 385.

Voor een uit­vaart­dienst voor maximaal 100 personen kunt u binnen de pa­ro­chie van de Vier Evan­ge­listen terecht in de Paulus­kerk aan de Pieter Calandlaan 194.

Begraaf­plaats Pancratius-Sloten

Bekijk ook onze speciale pagina over de begraaf­plaats.

Contact

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met:

Johan van Weer­den­burg, tele­foon 06-18 25 99 72
René J. Osenga, tele­foon 020 - 659 28 05 / 06 44 48 88 46

e-mail: info@pancratiussloten.nl