Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vaste vieringen

Vie­rin­gen Pancratius­paro­chie

Dier­ba­re pa­ro­chi­anen, door gebrek aan voldoende vrij­wil­li­gers (door de corona­maat­re­ge­len zijn er een flink aantal nodig) kunnen er tot onze spijt nog geen Eucha­ris­tie­vie­ringen in de St. Pancratius­kerk gevierd wor­den.

De reali­teit is helaas dat veel van onze hui­dige vrij­wil­li­gers in de risico­groep vallen waardoor zij in de hui­dige situatie niet actief kunnen zijn. Wij doen daarom een urgente oproep aan degenen binnen onze gemeent­schap of in het dorp Sloten die wel moge­lijk­he­den zien om ons te helpen, om zich aan te mel­den om in deze uitzon­der­lijke tijd een steentje bij te dragen. De lectoren zijn bereid om als lector en koster te func­tio­ne­ren maar wij hebben daar­naast ook mensen nodig die de bezoekers kunnen ont­van­gen, registreren en hen een plekje wijzen in de kerk.

Voel je je ge­roe­pen, ook al is het maar tij­de­lijk, om ons te helpen? Stuur dan een mailtje naar info@pancratiussloten.nl! Als pa­ro­chie­ge­meen­schap zijn wij je hier heel dank­baar voor.

 

Vie­rin­gen Paulus­paro­chie

Pieter Calandlaan 194
1069 LA Am­ster­dam Osdorp
Zater­dag­avond om 19.00 uur en zon­dag­mor­gen om 10.00 uur.
Reserveren voor de Paulus­kerk niet meer nodig. In de kerk wor­den je contactge­ge­vens vast­ge­legd.