Pancratiusparochie Sloten


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Het Sacrament van de Ziekenzalving

Het Sacrament van de Ziekenzalving

Erns­tig zieken of ster­ven­den hebben recht op onze zorg, aan­dacht en gebed. Het sacra­ment van de zie­ken­zal­ving is op dit zorgend omgaan met zieken geënt. En als mensen zich in zo’n situatie al aangespoord voelen om elkaar te onder­steunen bij ziek-zijn, dan is God zeker niet afwe­zig. Hij wil op dit moment zijn onvoor­waar­de­lijk ‘ja’ tegen­over deze mens herhalen in het sacra­men­tele teken van de Zie­ken­zal­ving.

Dit sacra­ment kan veel troost, heil en ver­lich­ting bie­den, zowel bij de zieke als bij de andere aanwe­zigen. Het geeft uitdruk­king aan ons geloof dat, zelfs waar onze han­den de zieke moeten loslaten, er de han­den van God zijn aan wie wij de zieke mogen toe­ver­trou­wen.

Wacht met het aan­vra­gen van de zie­ken­zal­ving niet te lang; bespreek het op tijd met de zieke en de naaste familie. Het is zin­vol als hij of zij de zal­ving bewust kan meemaken. Voor de zie­ken­zal­ving is altijd een pries­ter nodig; een pas­to­raal werker of diaken kan de zieken­ze­gen geven en voor­gaan in gebed.

Voor meer in­for­ma­tie en een afspraak kunt u ons een mail sturen: info@pancratiussloten.nl